แรงงาน เปิดสัมภาษณ์คัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้างภายใน 30 วัน

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ณ ศูนย์กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างมาด้วยตนเอง ในสถานที่ที่ศูนย์รับแจ้งฯ แต่ละศูนย์กำหนดนัดหมายให้มาสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างกันจริงหรือไม่ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ ส.ค. – ๖ ก.ย.๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน จะเปิดให้นายจ้างพาลูกจ้างมาสัมภาษณ์วันละ ๒ รอบ รอบเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. และรอบบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.โดยเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ลูกจ้างรอบละ ๒๕๐ คน รวมวันละ ๕๐๐ คน

ทั้งนี้ เมื่อนายจ้างและลูกจ้างผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้างแล้ว จะได้รับเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป