ดีป้า เผยผลสำเร็จโครงการ The Smart City Ambassadors รุ่นที่ 1

4 กรกฎาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ 22 นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ผลสำเร็จจากโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 1 ที่ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยคาดหวังที่จะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีงานทำ และมีความพร้อมก้าวสู่การเป็น ‘นักพัฒนาเมืองท้องถิ่น’ ของตนเอง สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ ในโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors: SCA) รุ่นที่ 1 จำนวน 22 คนจาก 22 จังหวัด รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัล Smart City Ambassadors ดีเด่นทั้ง 7 คน และเจ้าหน้าที่ตัวแทนเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกำลังคนด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มี ‘ใจ’ ประสงค์จะพัฒนาภูมิลำเนาของตนเองให้มีโอกาสได้กลับมาทำงานในบ้านเกิด ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนคนกลางประสานและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับภาคเอกชนในพื้นที่ และเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทนเมือง (Smart City Captains) ร่วมเป็นพี่เลี้ยง

“ตลอดระยะเวลา 1 ปีของการดำเนินโครงการฯ นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่และพี่เลี้ยงได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรม Smart City Boot Camp ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง ก่อนลงพื้นที่จริง รับโจทย์จริง ภายใต้การดูแลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง ซึ่ง ดีป้า คาดว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างงานให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็น ‘นักพัฒนาเมืองท้องถิ่น’ ของตนเองต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวด้าน ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาเมืองมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้นแต่ละเมืองจะต้องมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถคอยทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ยังสามารถขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งสิ้น 23 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาท และต่อยอดโครงการเดิมผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน จำนวน 26 โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 570 ล้านบาท 

 

 

 

 

จากผลสำเร็จของโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ดีป้า จึงสานต่อโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ 150 คน และเมือง 150 เมืองเข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Smart City Thailand Office