“บิ๊กบี้ ! ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรองแรงงานต่างด้าวศูนย์ฯ ธัญญาพาร์ค 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ ศูนย์ธัญญาปาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง โดยมี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯนำเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ศูนย์การค้าธัญญาพารค์

   

   

มีนายจ้างผ่านการสัมภาษณ์ ๗๔๗ ราย ลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์ ๑,๘๓๔ ตน โดยที่นายจ้างมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าวผ่าน (๒๔ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ) จำนวน ๑๐,๑๑๒ ราย ลูกจ้าง ๒๘,๗๕๕ คน เป็นกัมพูชา ๑๐,๑๕๕ คน ลาว ๕,๑๖๑ คน เมียนมา ๑๓,๔๓๙ คน ขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง เพื่อออกเอกสารรับรองให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติของแต่ละประเทศเพื่อออกใบอนุญาตทำงานตามสถานที่ที่กำหนด พบว่า “ทั่วประเทศมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์กับนายจ้าง ประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองประมาณ ๘๐๐ คน

สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจมวลกระดูกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนำผลมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงา ซึ่งต่างด้าวแต่ละคนจะใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน ๕ นาที ทั้งนี้ ขอชื่นชมว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

และขอชื่นชมในความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประเทศเพื่อนบ้านที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสัญชาติภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ซึ่งได้แก่ ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมาจำนวน ๙ ศูนย์ ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก สมุทรปราการ ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา และสมุทรสาคร ๒ แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชาจำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง และสงขลา ส่วนแรงงานสัญชาติลาวจะไม่มีการตรวจสัญชาติในประเทศไทย ให้แรงงานต่างด้าวนำหนังสือรับรองไปขอรับหนังสือจากสถานทูต/กงสุลลาวประจำประเทศไทย และเดินทางกลับประเทศ และกลับเข้ามาตาม MOU” พล.อ.ศิริชัย กล่าว