กก.ร่วมภาคีเครือข่าย หนุนวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พื้นที่ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช) ที่เห็นชอบการประกาศพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “วิถีชีวิตแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะครอบคลุม 3 จังหวัดยุทธศาสตร์ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช(วันนี้ 21 กันยายน 2565) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวปาฐกถา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" ในขณะที่นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) ศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ของพื้นที่ทะเลสาบสงขลาเพื่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจฐานราก” โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการท่องเที่ยว โดยใช้ฐานทรัพยากรกลุ่ม BCG และ Happy Model ของรัฐบาล 2) วิถีชีวิตชุมชน วิถีเกษตร และวิถีประมง

ซึ่ง ททท. จะส่งเสริมร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เกิดกระแสการเดินทางแบบ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยการสร้าง “New Experience” ให้จังหวัดสงขลาเป็น Destination ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้ง 365 วัน และ 3) โอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาและการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งในกรอบ Southern Economic Corridor (SEC) กรอบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) รวมถึงการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ร่วมกับนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. นายกมล สุทธิวรรณโนภาส นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และรศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

ททท. มั่นใจว่า ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในครั้งนี้ ททท. จะสามารถฟื้นฟูประเทศและพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทย” ให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 1.5 ล้านล้านบาท จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยไม่น้อยกว่า 160 ล้านคน-ครั้ง และจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2565 นี้

เชิญชวนนักท่องเที่ยว และสื่อมวลชนทุกท่านมาร่วมกันเยือนทะเลสาบสงขลา แล้วทุกท่านจะหลง มากกว่าที่เคยรู้จัก และรัก มากกว่าที่เคยรู้สึกอย่างแน่นอน

#AmazingThailand
#เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม
#AmazingNewChapters
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#อพท