Update Newsสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอาสาสร้างฝายมีชีวิตลงพื้นที่ชุมชนบ้านคา ในโครงการถักทอเครือข่ายบริหารจัดการน้ำ”ร้อยดวงใจฝายมีชีวิต สานต่อที่พ่อทำ”

13 กรกฎาคม 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานในโครงการถักทอเครือข่ายบริหารจัดการน้ำ"ร้อยดวงใจฝายมีชีวิต สานต่อที่พ่อทำ"โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ร่วมกับ อบต.บ้านบึง อำเภอบ้านคา อุทยานแห่งชาติไทยประจัญ ณ บริเวณห้วยท่าเคย ม.๖ ต.บ้านบีง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยทีมครูฝายจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดย อ.สมเดช คงเกื่อ จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเอง 


นางสาวศิริพร เนาวาสน์ ฝายมีชีวิตท่าน้ำสี่กั๊ก ลานสกา นายประพัธท์ เนียมสง ฝายมีชีวิตบ้านห้วยขัน ชะอวด นายสุธรรม คงสุข ฝายมีชีวิตลาไม ชะอวด นางธัญวลัย คงมา ฝายมีชีวิตปากคลองมิน เฉลิมพระเกียรติ ฉวาง นายสุชาติ แก้วบัวทอง ฝายมีชีวิตคลองยิก นาบอน นายคำพร เกตุแก้ว ฝายมีชีวิตปากคลองมิน จันดี นายชุติพงศ์ ขนานสุข ฝายมีชีวิตถลุงทองร่อนพิบูลย์ 
 

วันนี้หลังรับมอบโมเดลพร้อม สละอินโด มังคุดจากฝายมีชีวิตและเปิดฝายมีชีวิตด้วยการลงเสาเอกให้แล้ว ยังสนันสนุนเงินเพื่อสร้างฝายมีชีวิตจังหวัดราชบุรีจำนวน 100 ฝาย ฝายละ 30,000 บาท จากการเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน การทำเวทีประชาเข้าใจสร้างฝายมีชีวิต นับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเดินทางสร้างน้ำของพี่น้องชาวฝายมีชีวิต