Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่าย อบรมให้ความรู้กม.ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ แก่ร้านค้าใกล้สถานศึกษา

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยของยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ สร้างความตระหนักให้สถานประกอบการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (9 กันยายน 2561) นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้ารอบสถานศึกษาในการดำเนินการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบและนักดี่มหน้าใหม่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

โดยเน้นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในมาตราที่สำคัญ ได้แก่ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันและเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  ไม่ขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้าม  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ลดราคา แจก แถม ให้ หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ่วงกับสินค้าอื่น  

การชิงโชคชิงรางวัล รวมถึงห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีโทษสูงสุดคือ จำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 50,000 บาทตลอดระยะเวลาที่กระทำผิด  นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพย์สิน

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เนื่องจากเยาวชนเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ หากป้องกันและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านค้าก็จะทำให้ป้องกันได้อย่างมาก ปัจจุบันมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ผ่านเว็บไซต์ www.tas.go.th จึงขอเชิญชวนประชาชนที่พบการกระทำความผิดร้องเรียนผ่านระบบ TAS เพราะง่ายและสะดวกต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียนและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนรูปถ่ายข้อมูลเพจ FACEBOOK หรือ LINE ที่แนบมาพร้อมเรื่องร้องเรียน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 0 2590 3032 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422