Update Newsสังคมสังคม/CSR

จนท.ศูนย์ดำรงธรรม อ.คุระบุรีร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนกรณีที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงตามเอกสารฯ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 ที่ บ้านเตรียม ม. 6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา นายกิตติพงษ์ มณีศรี นายอำเภอคุระบุรี ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ เพ็ชร์กุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสุเมช นวลศรี ปลัดอำเภอประจำตำบลคุระ นายมูฮำหมัดซอบรี อาแด ปลัดป้องกันฯ นายภักดี มีปาน กำนันตำบลคุระ นายเอกรัฐ คมขำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน นส.3 ก.เลขที่ 1863 ของเด็กชายอัฟด้อล พันทุพัก

ซึ่งเดิมที่ดินแปลงนี้ก่อนที่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคุระบุรีและ จนท.สนง.ที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าเข้าไปตรวจสอบรังวัดที่ดินเนื่องจากเด็กชายอัฟด้อลฯ พร้อมนางเจ๊ะอาสันฯ มารดาผู้รับมอบอำนาจ ได้เข้าร้องทุกข์ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม อ.คุระบุรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ขอความเป็นธรรมให้ จนท.ตรวจที่ดินที่ได้มาจากมรดกที่มีจำนวน 37 ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเนื้อที่ที่ดินมีเพียงประมาณ 10 กว่าไร่เท่านั้น

 

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการรังวัดตรวจสอบที่ดิน จนท.ได้ดำเนินการออกหนังสือเรื่องให้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินไปยังผู้เกี่ยวข้องก่อนออกไปทำการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบในการรังวัดที่ดิน

และเมื่อการตรวจสอบรังวัดที่ดิน นส.3 ก.เลขที่ 1863 เสร็จแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วจะได้ดำเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนระเบียบและข้อกฎหมายต่อไป

จึงนับได้ว่าเป็นการร่วมกันดำเนินการตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคุระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งและหาทางออกที่ดีเพื่อความสงบสุขของคนในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป.

ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา