Update Newsการศึกษาสังคมสังคม/CSR

“เสมา 3” ลงพื้นที่จ.ระยอง ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาฯ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม “การบูรณาการทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชน EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 /2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช. นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขา รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) ผู้บริหาร สช. และประธาน ปส.กช. ทั้ง 3 จังหวัด ตลอดจนผู้บริหารครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหารครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์วิกฤตของโรค Covid 19 แต่การศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ไม่หยุดพัฒนา หากแต่จะเป็นหนทางไปสู่การพัฒนาต่อไปด้วยซ้ำ 

จากสถานการณ์วิกฤตของโรค Covid 19 ตนได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค Covid 19 โดยการส่งเสริมด้านวิชาการ การจัดสวัสดิการผู้บริหาร ครู และการบริหารงานโรงเรียน และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face)  ให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านเครือข่าย Internet  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอน Online โดยประสานความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา Online เข้ามาสนับสนุนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้มีผู้เข้ามาร่วมมือจากบริษัทเอกชน/สำนักพิมพ์/สถาบันการศึกษา) จำนวน 24 ราย

นอกจากนี้การลงพื้นที่ในวันนี้ถือเป็นการนำข้อมูลในเรื่องของอุปสรรคปัญหา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เข้ากับบริบทพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล ดร.กรกวรรณ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ได้แก่ การเรียนการสอนออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชน รวมถึงเครือข่าย โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. พร้อมทั้ง พันธมิตร “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” จำนวน 9 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการดังนี้ 
1)บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
2) โรงเรียนมัธยมยานากาวา
3) บริษัท NEXTGEN EDUCATION จํากัด
4) บริษัท บีอีซี- เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
5) สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด
6) บริษัทดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จํากัด
7) บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชราน จํากัด (มหาชน)
8) บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จํากัด
9) บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จํากัดโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  เป็นโรงเรียนลำดับที่ 9 ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย บริหารงานโดยคณะนักบวชชายนิกายโรมันคาทอลิก โรงเรียนแห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยได้รับบริจาคที่ดินจากท่านผู้ว่า ส่ง เหล่า-สุนทร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในสมัยนั้น ปัจจุบันมีครูและบุคลากร จำนวน 364 คน และมีนักเรียนจำนวน 3,907 คน