gadget / ไอทีUpdate Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการตลาดท่องเที่ยว B Tripธุรกิจ-เศรษฐกิจธุรกิจท่องเที่ยว

ดีอีเอส – ดีป้า จัดกิจกรรม CEO Networking เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการการนำเที่ยวแลกเปลี่ยนข้อมูล-ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

กรุงเทพมหานคร – ดีอีเอส - ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม CEO Networking พบปะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านการแลกเปลี่ยนแนวคิด ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX และการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้านายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ดำเนินธุรกิจ สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมค้นหา จองที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ (Online Travel Agents: OTAs) 

ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าจึงได้จัดทำโครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEXเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าถึงและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ดีป้า ได้ร่วมกับ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด พัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน ขยายโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยวที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

สำหรับกิจกรรม CEO Networking นอกจากเป็นการขยายความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ThailandCONNEXซึ่งประกอบด้วย 1. แพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยว ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในรูปแบบ Business to Business (B2B) เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถเข้าถึงและนำเสนอสินค้า/บริการไปสู่ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว (Travel Agency) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. โทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เป็นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนา Utility Token และสร้างระบบ Smart Contract อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีเครื่องมือกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มการซื้อซ้ำ และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่น

และ 3. ธนาคารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในลักษณะบิ๊กดาต้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสินค้า/บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

“กิจกรรม CEO Networking ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการต่อยอดความร่วมมือครั้งสำคัญอันจะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบิ๊กดาต้า 

 

 

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วมแพลตฟอร์ม ThailandCONNEX มากกว่า 100,000 รายมีสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 200,000 รายการ และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 120,000 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์: www.thailandconnex.com เพจเฟซบุ๊ก: ThailandCONNEX และศูนย์บริการลูกค้า 0 2171 9900