Update Newsการตลาดการเงินสังคม

พม. ดึงภาคธุรกิจขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE ร่วมบูรณาการงานพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิด Kick off กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อีกทั้งสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม

โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน จำนวน 300 คนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ขับเคลื่อนงาน กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 - 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคม โดยจะมีการเปิดให้ภาคเอกชนยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมต่อไป 

งาน Kick off กิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานกิจการเพื่อสังคมของกระทรวง พม. อีกทั้งสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม คือ ภาคเอกชน ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ได้ประกอบกิจการหรือดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือการให้บริการ ที่มิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ แต่เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้ในการดูแลและพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การเสวนาประเด็น Kick off กิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise: SE โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย 1) ดร.อภิชน จันทรเสน กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เสวนาเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 

2) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสวนาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 3) นายเอกนิติ นิติทัณท์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เสวานาเรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษี 4) นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคม และสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสวนาเรื่องการสนับสนุน Social Enterprise ของภาคเอกชน 

และ 5) หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เสวนาเรื่อง ประสบการณ์และประโยชน์ จาก Social Enterprise ดำเนินรายการโดย นายบรรพต ธนาเพิ่มสุข
นักลงทุนและที่ปรึกษาการเงิน และ 2. การจัดแสดงนิทรรศการ “กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise : SE” จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย
 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2561 โดยได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม นับว่าเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคมให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทาง www.dsdw.go.th หรือ www.csv.dsdw.go.th หรือทาง QR Code หรือโทรศัพท์ 02-659-6157