Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

ทีม พม.หนึ่งเดียว จ.นราธิวาส เร่งเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในศูนย์พักพิงชั่วคราว

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยได้สั่งการด่วนให้ ตน ในฐานะปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด 

  

 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับจังหวัดนราธิวาส ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวง พม. โดย หน่วยงานทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงกองร้อย อส. อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า มีครอบครัวผู้ประสบภัย 58 ครัวเรือน โดยมีเด็กเล็ก 0 - 6 ปี จำนวน 31 คน เด็ก 7 - 17 ปี จำนวน 31 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน คนพิการ จำนวน 4 คน (ป่วยติดเตียง 1 คน) และประชาชนทั่วไป จำนวน 121 คน 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ทางอำเภอจัดให้ พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น เครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งพูดคุยให้กำลังใจ ช่วยฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ MCATT ของโรงพยาบาลนราธิวาส และประสานหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ อบต.ลำภู อบต.มานังตายอ อบต.บางปอ และอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีกทั้งสำรวจปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในเบื้องต้น เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยด่วน 

 

 

 

 

 

  

 

 

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ผ่าน สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม. #น้ำท่วมภาคใต้