สังคมสังคม/CSR

ปลัดแรงงาน เปิดการอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 16

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ ๑๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรถนะทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติราชการเน้นการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน และการลงมือฝึกปฎิบัติจริงทั้งใน และนอกห้องเรียน

การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๑ วัน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน กรมการจัดหางาน ๒ คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๗ คน สำนักงานประกันสังคม ๒๙ คน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๖ คน ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร