สังคมสังคม/CSR

สค. รับข้อเสนอภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ “สุขสงกรานต์ : งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ”

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 13.00 น. ณ ห้องริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นตัวแทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับข้อเสนอมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในการร่วมรณรงค์ “สุขสงกรานต์ : งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ”

   

   

นายเลิศปัญญา เปิดเผยว่า ในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจหลักในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงผลักดันให้เกิดมาตรการ กลไกหรือข้อกฎหมายใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศในสังคม ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน การส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสตรี เป็นต้น

นายเลิศปัญญา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ในบางพื้นที่กลายเป็นเทศกาลที่เน้นความสนุกสนาน การดื่มสุรา การไม่เคารพให้เกียรติในเนื้อร่างกายโดยเฉพาะสตรี ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น การทะเลาะวิวาท การคุกคามทางเพศ อุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หลายภาคส่วนจึงตระหนัก

และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีความปลอดภัย ปลอดการคุกคามทางเพศ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นน้ำอยู่ในกรอบของการเคารพในเนื้อตัวร่างกาย ให้เกียรติกัน ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม คุกคามทางเพศ เป็นเทศกาลที่สื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย ใน ปี 2560 นี้ พม. ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมรณรงค์ “สุขสงกรานต์ : งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ” มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

1. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่าย จำนวน 30 คน ยื่นข้อเสนอ โครงการรณรงค์ “สุขสงกรานต์ : งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ” เป็นข้อเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวนลามและคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ ผ่านทางอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวันนี้(28 มีนาคม 2560) ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2. แถลงข่าวรณรงค์โครงการ “สุขสงกรานต์ งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ” ทั่วประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3. พม. ประสานทุกจังหวัด ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่ละจังหวัด โดย พมจ. ร่วมกับเจ้าภาพที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ในจังหวัด เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เล่นน้ำที่ถูกกำหนดไว้ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ รวมทั้งการกำหนดให้มีจุดเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุการณ์ลวนลามคุกคามทางเพศในพื้นที่จัดงาน เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองในการบังคับใช้กฎหมาย

ซึ่งแต่ละจังหวัดทั่วประเทศจะพิจารณาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การรณรงค์ “สุขสงกรานต์ งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ” เช่น การเดินรณรงค์ แจกสื่อ สติ๊กเกอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ พม. ใคร่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นน้ำ การเดินทาง การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงรณรงค์ยุติการคุกคามทางเพศในเทศกาลสงกรานต์ สร้างกระแส ให้การเล่นน้ำสงกรานต์ อยู่ในกรอบการเคารพในเนื้อตัวร่างกาย ให้เกียรติ ไม่ฉวยโอกาส และปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้แคมเปญ “สุขสงกรานต์ งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ” นายเลิศปัญญา กล่าวในตอนท้าย