Update Newsกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังคมสังคม/CSR

ม.น.ข. รับรางวัล “ประชาบดี” รางวัลแด่คนทำดีและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้ารับรางวัล”ประชาบดี” ในนามมูลนิธิฯ จากนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประธานในพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และ ปี 2566 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และเสริมสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมเจตคติเชิงบวก ในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงฯ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

“ประชาบดี” หมายถึง พระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก กระทรวง พม. จึงได้นำชื่อ “ประชาบดี” มาเป็นชื่อรางวัลแห่งเกียรติยศ เพื่อมอบให้แก่ ทุกภาคส่วน ที่มาร่วมเป็นกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคม การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบาง ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันม.น.ข. เป็นองค์กรการกุศลที่มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในด้านการให้ทุนการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันกว่า 20,000 คน อีกทั้งยังให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ด้วยภารกิจต่อสังคมอันต่อเนื่องยาวนานดังกล่าว ม.น.ข.จึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง พม. ให้เข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประเภท “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น” ประจำปี 2566

ทุนการศึกษา “ม.น.ข.” เป็นทุนให้เปล่า โดยการจัดสรรเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคมามอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา แบบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจริงๆ โดยผู้บริจาคสามารถตรวจสอบเส้นทางเงินที่บริจาคได้ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้รับทุนได้ด้วยเช่นกันนับได้ว่า ม.น.ข. เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคนดีคนเก่งให้แก่สังคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีการทำงานที่โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของอาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ และคณะกรรมการบริหาร 27 คน ซึ่งล้วนทำงานแบบจิตอาสา ไม่ได้รับเงินเดือนหรือผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น