Update Newsแรงงาน

รมว.แรงงานมอบดาวผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่าง

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ดาวเงิน ๖ แฉก) ณ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑๐ คน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดให้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับปี ๒๕๖๐ รองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่งเสริมให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่การพัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 


   

   

 

สำหรับโครงการแรงงานติดดาว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและจูงใจให้แรงงานทุกคนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเป็นการประกันคุณภาพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการในการจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน 

โดยเชื่อมั่นว่า ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นฟันเฟืองหลักในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังแรงงานของชาติ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖ ขอนแก่น จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับพนักงานในสาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าอาร์คโลหะด้วยมือระดับ ๑ 

ซึ่งถือเป็นนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแมคคาทอนิกส์ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ และให้กำลังใจลูกจ้างของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)