Update Newsสังคมสังคม/CSR

จังหวัดสิงห์บุรี ประกาศเจตนารมณ์ โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้มีมาตรฐานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงมีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย


ตั้งเป้าภายในปี 2564 ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. อพม. และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการร่วมกันในหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ให้ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนของตนเองให้สะอาด น่าอยู่ และปลอดภัย ครอบคลุม 7 หมื่นกว่าครอบครัว (ประชากร 208,446 คน)


ในการนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขอประกาศเจตนารมณ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บ้านเป็นสถานที่สำคัญที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ บ้านที่สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสะท้อนความมีระเบียบวินัย ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรง และภายในปี 2564 จังหวัดสิงห์บุรี ประชาชนต้องมี “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่"