Update Newsสิ่งแวดล้อม

ไลออนส์พัทยา- สัตหีบจับมือหน่วยงานรัฐ/ เอกชน/เยาวชน ร่วมโครงการ รักษ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันนี้ 5 มิ.ย.60 ที่ศาลาพักผ่อนหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ รักษ์ท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นาย พงศกร มีกระมลเวช นายกสโมสรไลออนส์พัทยา-สัตหีบ พร้อมคณะ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนจาก โรงเรียน ผู้รู้ ญส.ส.80ในมูลนิธิวัดญาณสังวราราม จำนวน 89 คน เข่าร่วมกิจกรรม 


   

นาย พงศกร มีกระมลเวช นายกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ กล่าวว่า สืบเนื่องในวันที่ 25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาขยะเป็นลำดับแรกและเพื่อปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนและตรงกับนโยบายหลักของสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและช่วยเหลือด้านสาธาณะกุศล ดังปณิธาน วี เซิป และกิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม 


   

   

   

นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส กล่าวว่า การจัดงานในวันสิ่งแวดล้อมโลก อาจจะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้โลกได้อยู่กับเรานานๆ โดยเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต มาร่วมช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งขึ้น 
 

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323