วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคมสังคม/CSR

กนอ.มอบรางวัล “ISB Award 2022” ให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ต่อยอดมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “I-EA-T Sustainable Business Forum 2022”พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2022 ให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม 8 แห่ง ใน 6 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน (Impact Performance) ในระดับสากล เผย 3 กลยุทธ์หลักพัฒนาองค์กรปลุกพลังธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของกนอ. (I-EA-T Sustainable Business : ISB) นำมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาพัฒนาให้เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจ สร้างคุณค่าร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน 2 มิติ คือ 1.การพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจโดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ใน 5 ด้าน ได้แก่ ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ลูกค้าและผู้บริโภค และ 2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางสังคมในการแสดงความรับผิดชอบในรูปแบบนอกกระบวนการทำงาน ร่วมกับกลุ่มมาตรฐานที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก


“การดำเนินโครงการฯ เน้น 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.เพิ่มขีดความสามารถในการประเมินและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้แก่บุคคลากรในภาคอุตสาหกรรม และ3.เปิดเผยข้อมูลรายงานผลกระทบ และส่งเสริมการรับรองเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างความร่วมมือและเรียนรู้กรณีศึกษาธุรกิจยั่งยืน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ กนอ.ได้ริเริ่มขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ 8 แห่ง จาก 6 นิคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล”นายวีริศ กล่าว
 

 

ด้านนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า โครงการ ISB เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นำร่องในนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 15 แห่ง ใน 9 นิคมอุตสาหกรรม โดยการจัดสรร ISB Coach จากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกับผู้ประกอบการในการยกระดับมิติการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ และมิติการวัดผลกระทบทางสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

รวมทั้งจัดกระบวนการรับรอง ISB LIST ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจยั่งยืนให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ตลอดจนการนำไปสู่การสร้างพันธมิตรในการขยายผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับผลการมอบรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
1) รางวัล ISB EXCELLENCE ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
2) รางวัล ISB LEADER ได้แก่ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี , บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) จ.พระนครศรีอยุธยา และ บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง จ.ระยอง
3) รางวัล ISB STRATEGY ได้แก่ บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเชีย จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
4) รางวัล ISB INITIATOR ได้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร และ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา
และ 5) รางวัลพิเศษ ISB DNA ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง


โครงการ ISB เป็นโครงการที่ กนอ. ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (17 SDGs :Sustainable Development Goals) ที่ตอบโจทย์การเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบนิเวศอย่างสมดุล ด้วยแนวคิดในการต่อยอดการส่งเสริมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สร้างความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก (Global Supply Chain) และดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งสามารถสะท้อนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน