Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวจับมือ Netflix กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ผ่านภาพยนตร์สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ณ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว ได้ให้ข้อมูลด้านการพิจารณาอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ขั้นตอน และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเงินลงทุนในประเทศไทยมากกว่า 50 ล้านบาท 

ซึ่ง บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวโน้มที่จะร่วมงานกับทางกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทาง Netflix มีแผนสร้างฐานการผลิตออริจินัลคอนเทนต์ไทยที่มีเนื้อหาสนับสนุน Soft Power ของประเทศไทยจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ Platform Streaming Online ซึ่งมีฐานผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จะผลิตภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยและเผยแพร่สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการนำเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ทีมงานชาวไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไป โดยในปี 2565 นี้ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว จำนวน 238 เรื่อง คิดเป็นรายได้ประมาณ 2,558 ล้านบาทสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศที่สนใจจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ต้องผ่านการพิจารณาบทภาพยนตร์และได้รับอนุญาตถ่ายทำในราชอาณาจักรก่อนการถ่ายทำ 

โดยสามารถสอบถามขั้นตอนการขออนุญาตและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว โทร. 02 141 3114 อีเมล film@tfo.dot.go.th เว็บไซต์ https://tfo.dot.go.th/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ : TFO Thailand Film Office