Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวเปิดตัว เวปแอพฯ Thai Standard Boat ป้องนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวเว็บแอพพลิเคชั่น Thai Standard Boat สำหรับตรวจสอบเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่องการให้บริการและความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสู่ระดับนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานในระดับสากล ทั้งด้านบริการ แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เน้นในเรื่อง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรมการท่องเที่ยว ได้พัฒนาและเปิดเว็บแอพพลิเคชั่น คือ Thai Standard Boat แพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลของเรือโดยสารท่องเที่ยวได้ ทั้งเรือโดยสารขนาดเล็ก เรือขนาดกลาง และเรือขนาดใหญ่ ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัย และผ่านมาตรฐานของเรือโดยสารจากกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการเรือโดยสารแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

เว็บแอพพลิเคชั่น Thai Standard Boat คือ แพลตฟอร์ม (Platform) สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมการท่องเที่ยว หรือมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลเรือโดยสารท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มได้ทันทีแบบ Real time (เรียลไทม์) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการเดินทางโดยเรือโดยสารให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ตลอดจนบริษัทนำเที่ยวต่าง ๆ ที่ใช้บริการเรือโดยสารด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้แพลตฟอร์ม Thai Standard Boat ที่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของเรือโดยสารท่องเที่ยว ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือ ความหมายของธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ กองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน สภาพภูมิอากาศก่อนเดินทาง และข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมตัวก่อนเดินทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งแพลตฟอร์มเว็บแอพพลิเคชั่น Thai Standard Boat ได้จัดทำขึ้น 3 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจ ในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Certified Standard) นำไปสู่การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางเรือแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเรือรับจ้างที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวได้ (Certified Standard) ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศนั้น ๆ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 39 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 1.93 ล้านล้านบาท โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยในฐานะเจ้าบ้าน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อไปนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว ยังให้การสนับสนุน การท่องเที่ยวควบคู่กับการยกระดับผู้ประกอบการเรือโดยสาร และเรือโดยสารที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว (Certified Standard) หรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยของเรือโดยสาร และเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยของเรือไว้รองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการอย่างเพียงพอ 

แพลตฟอร์มเว็บแอพพลิเคชั่น Thai Standard Boat ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ที่แสดงให้เห็นมาตรฐานการให้บริการเรือโดยสาร คุณภาพ และความปลอดภัยการให้บริการของผู้ประกอบการไทยหรือมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ และยังมีส่วนร่วมในการประเมินจากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ (Satisfaction Rating) อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th/home
ติดตามข่าวสาร Thai Standard Boat ได้ที่ : www.thaistandardboat.dot.go.th