วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ชวนร่วมประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่/นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำปี 64

เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยเกิดการชะลอตัว นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศลดน้อยลงจนถึงไม่มีนักท่องเที่ยว กระทบต่อผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้า บริการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานขึ้น เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ยกระดับให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ครบทุกด้าน

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคาดว่าโครงการนี้จะสร้างความพร้อมให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และยกระดับให้มีมูลค่าสูงขึ้นและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชุมชมอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนได้”

สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ Smart Tourism ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ 2564 และ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรจากกรมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว มุมมองใหม่ 2564 ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย โดยเลือกพื้นที่จัดทำโครงการ 1 เส้นทางเพื่อออกแบบเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดที่กำหนด โดยต้องระบุชื่อเส้นทางและกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและกิจกรรมของชุมชนในเส้นทางดังกล่าว โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เป้าหมายมาใช้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น พร้อมนำเสนอกิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาโอกาสและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เป้าหมาย

 

 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและนำเสนอในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดทำโครงการได้ 1 ผลงานเท่านั้น โดยต้องนำเสนอแนวคิดทางนวัตกรรมเชิงนโยบายและการบริหารงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการจัดการ การบริการ งานบริการ ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และต้องเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

โดยต้องระบุถึงที่มาของนวัตกรรม รายละเอียด วิธีดำเนินการ งบประมาณ พร้อมรายละเอียดอื่นๆที่สอดคล้องและประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน การมีส่วนรวมของสมาชิกในชุมชน และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวชุมชนโดยละเอียด โดยการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะผ่านระบบออนไลน์ แบ่งเป็นรอบคัดเลือกจากเอกสารและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาผลงานขั้นต้นให้มีความสมบูรณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบชิงชนะเลิศผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวด กรมการท่องเที่ยวจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยwww.dot.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ 02-618-7781-4