Update News

กรมการท่องเที่ยว เผยรายได้กว่า 900 ล้านบาท หลังต่างชาติแห่ยกกองถ่ายเข้าไทย


   


กรมการท่องเที่ยว เผยไตรมาสแรก ปี 60 ดึงรายได้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 900 ล้านบาท ผลจากมาตรการ Incentive โดยมีภาพยนตร์เข้าถ่ายทำจำนวน 239 เรื่อง


นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2560) ว่า ขณะนี้การถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไปแล้วมากกว่า 900 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3,000 – 4,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ โดยมีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำ 239 เรื่อง และสหรัฐอเมริกาสร้างรายได้ให้สูงสุด 161 ล้านบาท รองลงมาคืออังกฤษ 160 ล้านบาท และคาดว่าจำนวนคณะถ่ายทำและรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในปีนี้น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือ Incentive Measures ที่เริ่มใช้เมื่อเดือนมกราคม 2560 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในไตรมาสแรก คณะกรรมการพิจารณาคืนเงินสำหรับมาตรการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ได้พิจารณาคืนเงินตามมาตรการ Incentive ให้กับภาพยนตร์ เรื่อง Close จากประเทศอังกฤษ 15% จากเงินลงทุน 100 ล้านบาท และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่จะเปิดให้ขอรับมาตรการครั้งที่ 2 จะมีภาพยนตร์อย่างน้อย 2 เรื่องที่จะยื่นขอรับมาตรการดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีเงินลงทุนรวมประมาณ 620 ล้าน


ซึ่งน่าจะต้องใช้งบประมาณในการคืนเงินอย่างน้อย 93 ล้านบาท อย่างไรก็ดี นอกจากมาตรการดังกล่าว กรมการท่องเที่ยวยังรุกทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะถ่ายทำจากต่างประเทศให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว