Update Newsสังคมสังคม/CSR

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. ยืนยันพร้อมช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงทุกเพศทุกคน เปิดรับความร่วมมือทุกองค์กร

(20 เม.ย.2565) นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แถลงข่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้ให้นโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้เป็นเหยื่อของการถูกคุกคามทางเพศมาโดยตลอด ทางกระทรวง พม. ได้ดำเนินการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย 

โดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตใจของผู้เสียหาย รวมทั้งระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ทางสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดี จินตนา กล่าวว่าขอให้สังคมตระหนักว่าการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและขอให้สังคมยุติวัฒนธรรมการกล่าวโทษผู้เสียหาย โดยการยุติการกล่าวโทษต่อผู้เสียหายว่ามีส่วนในการทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ขึ้น เช่น การยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงทางเพศโดยการแต่งตัวของผู้ถูกกระทำ เป็นต้น

กระทรวง พม. พร้อมส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ และพิทักษ์สิทธิสตรี สร้างองค์ความรู้ต่อสาธารณชน และ ขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยุติการกระทำความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ