วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  ขับเคลื่อนเครือข่ายระบาดวิทยาพร้อมเดินหน้าต่อยอดทีม SRRT ทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนงานระบาดวิทยาทุกระดับ และเดินหน้าเชื่อมโยงต่อยอดทีม SRRT ทั่วประเทศ 1,030 ทีม เป็น SAT กับ JIT เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด   


   

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ปัจจุบันปัญหาโรคและภัยสุขภาพในประเทศไทย สร้างความสูญเสียทางด้านสุขภาพ  มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยโรคและภัยสุขภาพที่กำลังเป็นปัญหาและทั่วโลกให้ความสำคัญ ได้แก่ โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคจากสัตว์สู่คนโรคติดต่อนำโดยแมลง และภัยสุขภาพอื่นๆ ทั้งภัยจากสารเคมี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหาที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า มีโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563  ส่วนโรคโปลิโอ ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยโรคโปลิโอมาแล้วกว่า 19 ปี แต่ยังคงดำเนินการกวาดล้างโปลิโออย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยและทั่วโลกประกาศความสำเร็จในการกวาดล้างโรคโปลิโอ 

โดยที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข ดำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรคด้วยความเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือแนวคิดทางด้านระบาดวิทยา มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดมาตรการ รวมถึงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ต้องพัฒนาศักยภาพและทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและทิศทางการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมความเข้าใจงานระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา และการประกวดผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวน และภาพกิจกรรม ในรอบปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงต่อยอดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทั่วประเทศ จำนวน 1,030 ทีม เป็นทีมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) เมื่อมีเหตุโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสูงสุด

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และหน่วยงานส่วนกลาง รวมประมาณ 550 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย การประชุมกลุ่ม และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รวม 25 รางวัล ดังนี้ รางวัลคนดีศรีระบาด 12 รางวัล และรางวัลผลงานหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรค 13 รางวัล ได้แก่ รายงานสอบสวนโรคด้านคุณภาพ 1 รางวัล รางวัลทีมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ 8 รางวัล และรางวัลภาพถ่าย 4 รางวัล  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422