Update Newsสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยการสนับสนุนวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่ ศบค. กำหนด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยการสนับสนุนวัคซีน เน้นกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนฯ โดยการจัดสรรทุกกลุ่มผ่านความเห็นชอบจาก ศบค.


วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระยะแรก (เดือน ก.พ.- พ.ค. 64) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ต่อมา มิ.ย. 64 ได้จัดสรรวัคซีนให้พื้นที่ 

ซึ่งผ่านการเห็นชอบของ ศบค. ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ ที่เริ่มฉีดให้กับประชาชนในประเทศตามความสมัครใจ เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 


นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล กำหนดช่องทางลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทาง การรับบริการวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งจัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 


กรณีการขอรับวัคซีนขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หากอยู่ในพื้นที่กทม. ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย กรุงเทพฯ) และหากอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (สาธารณสุขจังหวัด) โดยองค์กรจะต้องจัดหาสถานพยาบาลเพื่อรองรับ การฉีดวัคซีน 

กรณีไม่มีสถานพยาบาลรองรับให้นัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัดให้แจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ติดต่อผ่านกระทรวง การต่างประเทศหรือแจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนให้บุคลากรในสังกัด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร สาเหตุในการขอรับวัคซีน จำนวนพนักงานที่จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลที่จะให้บริการ เพื่อประสานไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป


ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีนจำนวน 5.5 แสนโดส ให้กับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้วตามมติ ศบค. หากได้รับวัคซีนเพิ่มจะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนโดยตรง และกำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ 

ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการในฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กรณีมีการฉีดนอกสถานพยาบาลต้องมีระบบรองรับการเก็บวัคซีนในลูกโซ่ความเย็นและการดูแลหลังฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422