Update Newsบทความพิเศษสังคมสังคม/CSRสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค แนะวิธีสร้างภูมิคุ้มกันภายในบ้าน

กรมควบคุมโรค แนะนำการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มากขึ้น โดยเฉพาะบ้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ ลดการสะสมเชื้อโรค และให้เกิดการหมุนเวียนอากาศ เพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาแทนที่เป็นระยะ หรือเปิดพัดลมดูดอากาศออกสู่ภายนอกร่วมด้วย ส่วนบ้านทั่วไป ก็เช่นเดียวกันควรเปิดประตูหน้าต่าง และใช้พัดลมพัดอากาศออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมเพดานในขณะบ้านปิดทึบ เพราะเพิ่มการฟุ้งกระจายหากมีเชื้อไวรัสโควิด 19 


วันนี้ (28 สิงหาคม 2564) นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศให้อยู่บ้านให้มากที่สุด เพื่อลดการสัมผัสและป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามาในบ้าน 

โดยขอให้ทุกบ้านเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศภายในบ้าน ภายในห้องพักมีการถ่ายเทหมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสะสมภายในบ้าน พร้อมทั้งหมั่นเช็ดทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ราวบันไดบ้าน ลูกบิดประตู ที่ปิด-เปิดตู้เย็น เป็นต้นงดการร่วมวงทานข้าว หรืองดการสนทนาระหว่างทานข้าว ไม่ทำกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน สมาชิกในบ้านทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากต้องอยู่ใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ห้องน้ำต่อกัน

 ถ้าจำเป็นควรทิ้งระยะห่างกันประมาณ 15 นาทีหรือทำความสะอาดก่อนใช้ ความร่วมมือของประชาชนภายในครอบครัวจะเป็นปัจจัยสำคัญ ส่งผลให้มาตรการที่ภาครัฐกำหนด ประสบผลสำเร็จสามารถควบคุมโรค กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็วที่สุด 


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ของประชาชนจะใช้พัดลม และเครื่องปรับอากาศ โดยบ้านที่ใช้พัดลมตั้งพื้น หรือตั้งโต๊ะ กรมควบคุมโรคแนะนำให้เปิดโดยหันหน้าพัดลมออกไปทางประตูหรือหน้าบ้าน เพื่อให้อากาศภายในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ปิดทึบ มีการถ่ายเทอากาศเข้า-ออกได้ดีขึ้น 

เรื่องที่ประชาชนต้องพึงระวัง 2 เรื่อง คือ 1. ต้องไม่เปิดพัดลมในลักษณะจ่อที่หน้า เนื่องจากหากมีเชื้อไวรัสโควิด 19 เชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะการสูดหายใจเข้าไปโดยตรง โดยหากอากาศมีเชื้อไวรัสโควิด 19 ปนเปื้อน แรงลมจากพัดลมจะช่วยให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายดีขึ้น และ 2. บ้านที่ติดพัดลมเพดานทุกชนิด ขอให้เลี่ยงใช้ไปก่อน โดยเฉพาะบ้านที่มีลักษณะปิดทึบเนื่องจากหากมีเชื้อไวรัสโควิด 19 ปนเปื้อน แรงลมของพัดลมเพดานจะทำให้อากาศฟุ้งกระจายมากขึ้น 


นายแพทย์อภิชาต กล่าวต่อว่า สำหรับบ้านหรือห้องพักที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งสภาพพื้นที่จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิดมิดชิด เช่น บ้านที่อยู่ในเขตเมืองรวมทั้งห้องพักคอนโดต่าง ๆ หน่วยงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยแห่งสหราชอาณาจักร (The Health and Safety Executive: HSE) มีคำแนะนำให้เปิดพัดลมดูดอากาศด้วย และเปิดประตูหรือหน้าต่างให้บ่อยครั้ง เพื่อให้อากาศภายในออกสู่ภายนอกห้อง 

เนื่องจากห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีพอ อาจมีการสะสมเชื้อโรคจากลมหายใจของผู้พักอาศัย ไม่ใช่แค่เพียงโรคโควิด 19 ยังรวมไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นการระบายอากาศที่ดีจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อให้ผู้ที่พักอาศัยร่วมด้วย