Update Newsศิลปวัฒนธรรมสังคม

กรมศิลปากร ชวนชมการแสดงดนตรี “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน”

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดง รายการ "เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน" โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ ครั้งที่ ๑ การแสดงเนื่องในวันเปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ปีที่ ๖๔ มีการบรรเลงขับร้องดนตรีสากล รำอวยพร การแสดงชุด นฤตยมหกรรม และการแสดงเบิกโรง เรื่อง เทวะนิยาย ชุดตำนานท้าวเวสสุวรรณ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา ปีที่ ๖๔ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และประชาชนเข้าชมการแสดงจำนวนมาก 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักการสังคีต จัดโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา เพื่อนำเสนอความบันเทิงและความรู้สู่ประชาชนมาเป็นเวลานานถึง ๖๔ ปี โดยในปีนี้ ใช้ชื่อรายการว่า “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” มีการเสนอรายการแสดง รายการบรรเลงหลากหลายรูปแบบ 

ซึ่งล้วนแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๐ ครั้ง 

โดยเป็นการแสดงจากศิลปินของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน ๑๔ ครั้ง ประกอบด้วย การแสดงโขน ละครประเภทต่าง ๆ การแสดงเบ็ดเตล็ด และการแสดงจากภาคเอกชน จำนวน ๖ ครั้ง เช่น การแสดงโขนสด การแสดงลิเก การแสดงละครชาตรี รวมทั้งการบรรเลงดนตรีสากลของคณะสุนทราภรณ์ ค่าเข้าชมการแสดง คนละ ๒๐ บาท จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง   

ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้จัดรายการพิเศษ “ยลสังคีตศิลป์ ณ ถิ่นวังหน้า หรรษาปีใหม่” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนในมิติทางวัฒนธรรม นำเสนอการแสดงที่หลากหลายและสนุกสนาน ทั้งการบรรเลง – ขับร้องดนตรีสากล ส่งมอบบทเพลงแห่งความสุข และการแสดงชุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญให้กับผู้เข้าชมการแสดงด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” ได้ ณ สังคีตศาลา เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ – วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ค่าเข้าชมการแสดง คนละ ๒๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสังคีต โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ