Update Newsธ สถิตในดวงงใจสังคม

กระทรวงเกษตรฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาจากผืนฟ้า นำไทยยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดยิ่งใหญ่ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 13–17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พบกับนิทรรศการ 5 พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวงผ่าน AR Application นิทรรศการภาพเล่าเรื่องฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา กิจกรรมการประกวดแข่งขันจัดนิทรรศการ นิทรรศการผลงานภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” นิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน ความร่วมมือต่างๆ พร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้าตลอดทั้งงาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 พร้อมเปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 62 นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 

จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่โครงพระราชดำริฝนหลวง ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 

ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการที่จะนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง จึงถือได้ว่า โครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ


นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ซึ่งจะมีการแสดงนิทรรศการเรื่องเล่าความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง ผ่านการถ่ายทอดจาก 5 พระอัจฉริยภาพกับเทคโนโลยีฝนหลวงผ่านระบบ AR Application นิทรรศการศาสตร์พระราชา การสานต่อโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการการวิจัยร่วมกันกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร เป็นต้น ตลอดจนการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” และการประกวดการจัดนิทรรศการจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไป


สำหรับพิธีการสำคัญ คือ พิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียติจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ การสาธิตสอนเพนท์กระเป๋าผ้า การทำกล่องทิชชู่เดคูพาท สอนทำพัดบุหงา การทำครีมทาผิว สอนทักษะดูแลผ้าไหม และการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์เนื้อ นม ไข่ ตลอดจนกิจกรรมนาทีทองในแต่ละวัน ที่จะมีการจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษให้กับประชาชนอีกด้วย


จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่ง องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านร่วมกัน