Update Newsการศึกษาสังคมสังคม/CSR

คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 61 เยี่ยมคารวะ รมว.พม.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ผ่านมารองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสที่คณะเรือเยาวชน โครงการเรือ ฯ จาก ๑๐ ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๐ คน แวะเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอารยธรรม ความคิดเห็น ทัศนคติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ผู้บริหารเรือ ณ ห้องประชุม Dolphin Hall (บนเรือนิปปอนมารู) ท่าเรือคลองเตย กรุงเทพ ฯ (โอบี)

จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมนำคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ซึ่งเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนจาก ๑๑ ประเทศ