Update Newsสังคม

งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 2

วันนี้ (1 ธ.ค. 60) เวลา 13.30 น. ที่ Hall 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคม ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 (Thailand Friendly Design Expo 2017)ภายใต้แนวคิดหลักของงาน “รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” จุดมุ่งหมายเพื่อการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน”


พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ และการ มอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี รวมทั้งสิ้น 189 รางวัล โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,000 คน


   

   

การจัดงานในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่บูรณาการงานสำคัญ 2 งานไว้ด้วยกันคือ งานวันคนพิการสากล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการสะท้อนให้คนในสังคมเห็นความสำคัญเรื่องสิทธิ ความเสมอภาคของคนพิการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในช่วงพิธีเปิดประธานพิธี มอบป้ายประกาศเกียรติคุณอารยสถาปัตย์แห่งปี ในประเภทต่าง ๆ เช่น องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ตึกอาคาร Friendly Design เป็นต้น จากนั้นประธานนพิธีนำขบวนแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมงานภายในฮอลล์ 1 และฮอลล์ 2
    

อีกหนึ่งกิจกรรมอันสำคัญที่เกิดขึ้นในภาคเช้าวันนี้คือช่วง B2B หรือธุรกิจพบธุรกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการบริการที่เป็น Friendly Design ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    เวลา 10.00 น. มีกิจกรรม Business Meet & Talk หัวข้อ Friendly Design กับธุรกิจเพื่อสังคมไทยในเวทีโลก โดยนักธุรกิจ และผู้บริหารชั้นนำของประเทศไทย เช่น คุณจิตติ  ตั้งสิทธิภักดี  ประธานหอการค้าไทยจีน, คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้ามอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด และกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น บรรยากาศการเจรจาธุรกิจเป็นไปอย่างคึกคัก คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

   พลเอก อนันตพร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการ โดยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ อย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปี 2560 ได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” (Transformation towards sustainable and resilient society for all) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (leave no one behind) 


   

   

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ จึงได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 พร้อมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ Hall 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิ และการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ในการ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคในการเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการให้เกียรติ โอกาส และกำลังใจซึ่งกันและกันในสังคม
 

“สำหรับการจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการระหว่างงานวันคนพิการสากล โดยกระทรวง พม. และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) การอ่านสาส์นวันคนพิการ 2) การมอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ จำนวน 78 รางวัล 2) หน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น จำนวน 76 รางวัล 3) สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จำนวน 22 รางวัล 4) การมอบป้ายประกาศเกียรติคุณองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี จำนวน 13 รางวัล 

และ 5) การเปิดตัวสาวงามทูตอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ มีการแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อรองรับสังคมของคนพิการและผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย

งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00- 19.00 น. ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์จัดแสดงสินค้า และนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ตลอดทั้ง 4 วัน ผู้เข้าชมงานจะได้จุใจไปกับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพหลากหลายรายการที่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติกว่า 10 ประเทศคัดสรรมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ กิจกรรมลดแลกแจกแถมและการให้ความรู้ในช่วง Booth talk ที่ไม่ควรพลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการประกันภัยจากสถาบันการเงินชั้นนำ การตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง    

การบรรยายในหัวข้อที่น่าติดตามโดยดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล และวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีกคับคั่ง ความร่วมมือจากภาคการศึกษาจัดแสดงสุดยอดผลงานและนวัตกรรมจากคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (เมืองพัทยา จ.ชลบุรี) โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ความพร้อมของ 10 จังหวัดต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การแสดงที่สนุกสนานโดยคนพิการ ผู้สูงอายุ และเยาวชน และพบกับศิลปิน นักแสดงจิตอาสาที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นสีสันของงานในปีนี้ คือการเฟ้นหาตัวแทนสุภาพสตรีผู้เปล่งประกายด้วยคุณงามความดี พร้อมทำประโยชน์ให้สังคม เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิทธิ ความเสมอภาคของผู้สูงอายุ และคนพิการ Miss Thailand Friendly Design 2017 นางงามฑูตอารยสถาปัตย์ คนแรกของประเทศไทย การประกวดปีแรกนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก มียอดผู้สมัครถึง 127 คน มีการคัดเลือกให้เหลือ 50 คน และ 20 คนสุดท้ายตามลำดับ ร่วมลุ้นว่าสาวงามจิตอาสาคนใดจะได้ครอบครองมงกุฏเกียรติยศ เป็นนางงามฑูตอารยสถาปัตย์คนแรกของประเทศไทย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2