วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

จังหวัดนนทบุรี ปักหมุดความสำเร็จ “พื้นที่โคก หนอง นา พช. นนทบุรี” เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล (HLM) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ดำเนินการในพื้นที่ของนายสินชัย ทองมั่ง ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่การเกษตร ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการเรียนรู้พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)

กิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้มงคล ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นม่วงส่าหรี ต้นมะค่าโมง และต้นไม้อื่น จำนวน 200 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พี่น้องประชาชน และให้ความสำคัญของการปลูกต้นไม้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และปรับปรุงพื้นที่พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” อีกด้วยในโอกาสนี้ นายอภิชัย อร่ามศรี และคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ในบ่อน้ำที่ดำเนินการขุดภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา พช.นนทบุรี" ณ พื้นที่ อำเภอไทรน้อย และเยี่ยมชมแปลงผัก และเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งนายอภิชัย ฯ ได้แสดงฝีมือประกอบอาหารสูตรเด็ด 2 เมนู ได้แก่ น้ำเต้าผัดไข่ และส้มตำ ซึ่งเป็นการต่อยอดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนนนท์ ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปัน บ้านเธอ” อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนChange For Good 
สถานีข่าว พช.นนทบุรี รายงาน