Update Newsกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สังคมสังคม/CSR

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm City ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าปาล์มน้ำมันและแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน

โดยกรมการค้าภายในได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันโดยให้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้น โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท และหากผลผลิตสุกเต็มที่ มีคุณภาพดี ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราสกัดน้ำมันปาล์มทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน จะประชุมติดตามสถานการณ์ราคาและอัตราสกัดน้ำมันปาล์มทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรโดยขอให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกรายดำเนินการตามมติที่ประชุม เริ่มแจ้งตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 67 ภายในเวลา 10.00 น. และหากพบว่าการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาไม่สอดคล้องกับคุณภาพมันปาล์มดิบอาจเข้าข่ายในการจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาสินค้ามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 29 และโทษตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

 

ทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในได้ออกประกาศการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการควบคุมบุคคลที่จงใจใช้กลไกต่างๆ ในการกดราคาปาล์มน้ำมันให้ตกต่ำลงโดยรัฐบาลมีมาตรการผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ซึ่งได้เห็นชอบให้มีการบังคับใช้ หรืออาจจะใช้ กฎหมายในการแก้ปัญหาตรงนี้

นอกจากนี้มาตรการอื่นที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มอบ ตลอดจนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับรักษาคุณภาพราคาปาล์มน้ำมัน และได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการกลางนอกจากนั้น ได้ปรึกษากับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลานเท โรงกลั่นน้ำมันทั้งหมด ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อที่เราจะได้ควบคุมในการรักษาโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่จะต้องทำให้เป็นรูปธรรม จะทำให้ยั่งยืน ไม่ใช่พอถึงฤดูกาลเมื่อปาล์มล้นตลาดก็จะเกิดปัญหาเดิมๆ ในส่วนของเรื่องภัยแล้ง ได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมชลประทาน ให้แก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันไมใช่เฉพาะภาคใต้แต่ให้แก้ทั้งประเทศ

ภาพและข่าว : สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี