Update Newsสังคมสังคม/CSR

จ.พังงา มท.1 มอบนโยบายป้องกันควบคุมและแก้ไขโควิด 19

เมื่อวันที่ 13 พ.ค 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 


โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานได้มอบนโยบายสำคัญต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เช่น การเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโดยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการลงทะเบียนให้กับประชาชน มาตรการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การป้องกันการรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19 มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก การดำเนินการโรงพยาบาลสนามและระบบส่งต่อ

  

พร้อมกับได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับจังหวัด ติดตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และมอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โควิด 19 ในจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาแผนการกระจายวัคซีนรอบเดือนพฤษภาคม จำนวน 7,000 คน โดยรวมจังหวัดพังงามีผู้ป่วยยืนยันสะสม 62 ราย กำลังรักษา 26 ราย หายป่วยแล้ว 38 ราย

ขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชสจ.พังงา
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา