Update Newsประชาสัมพันธ์สังคมสังคม/CSRแหล่งกินแหล่งช้อปไลฟ์สไตล์

ชลบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าการเกษตรและของดีจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานชลบุรีแฟร์ ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรร่วมกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดงานชลบุรีแฟร์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1.การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทคุณภาพ และผลใหญ่ 2.การแข่งขันด้านอาหารและการแปรรูป คือ การแข่งขัน ส้มตำลีลา 3.การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร ได้แก่ การปลูกผักในเมือง การปลูกและดูแลไม้มงคล และการจัดสวนถาด 4.การอบรมด้านอาหาร ได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมปุยฝ้าย และขนมถ้วยตะไล 5.การประกวดไม้ โชคเก้าชั้น 6.การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองชลบุรีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Y0ung Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จำนวน 120 ร้านค้า 7.การแจกจ่ายกล้าพันธุ์ผัก 3,200 ต้น และไม้ผล 3,200ต้น ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี และ 8.การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก 2,000 ซอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดงานชลบุรีแฟร์ในทุกๆ ด้านตลอดการจัดงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในฐานะที่สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป็นสินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีเงินหมุนเวียน และเป็นจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีมีรายได้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีเมืองชลที่ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณ ภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการผลิต การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีจัดงานชลบุรีแฟร์ ปี 2567โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการ ตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตร กรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ทำให้เกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

รวมทั้ง มีการเชื่อมโยงให้เครือ ข่ายวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีการผลิต และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการ เกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร และอบรมด้านอาหาร การประกวดไม้ โชคเก้าชั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ