Update Newsปฏิทินข่าว

“ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง”

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ 1 (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง นิสิตนักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม และ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ทุกวัน