วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

“ดีจีเอ” รุกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ DGTI-Con 2021 ชวนส่งบทความวิชาการ-บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร, หรือ DGA เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติThe International Conference on Digital Government Technology and Innovation  (DGTI-Con 2021) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับภาครัฐ โดยเปิดรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษ จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

โดยมุ่งเน้นที่ผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใน 5 สาขาดังนี้ เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์, การเกษตรและความยั่งยืน, การบริการและสวัสดิการสังคม, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการศึกษายุคดิจิทัล ซึ่งบทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกันจากผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งไทย และต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นรูปแบบออนไลน์  ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/AIGOVCENTER ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างนักวิจัย หรือนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการผลักดันให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐ โดยมีเป้าหมายในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ครบวงจร และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ใน 5  สาขา  ดังนี้

1.เทคโนโลยีเพื่อสาธารณะประโยชน์ (Technology for Public Sector)

2.การเกษตรและความยั่งยืน (Agricultural and Sustainability)

3.การบริการและสวัสดิการสังคม (Services and Welfare)

4.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises SME)

5.การศึกษายุคดิจิทัล (Smart Education)

 ดร,สุพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งไทยและต่างประทศ จะถูกนำเสนอในการประชุมนานาชาติ DGTI-Con 2021 ครั้งนี้ และนำไปเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลนานาชาติของ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) รวมทั้งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนจะได้รับโอกาสในการเผยแพร่และตีพิมพ์ใน Journal of Intelligent Informatics and Smart Technology          

โดยกำหนดส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  แจ้งผลการพิจารณาภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2564 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 

สำหรับงานประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTI-Con 2021) นั้น จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ https://www.facebook.com/AIGOVCENTER ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dgti.dga.or.th/dgti-con หรือ Email: dgti-con@dga.or.th