Update Newsท่องเที่ยว B Tripธุรกิจท่องเที่ยว

ทีเส็บภาคเหนือจับมือภาคเอกชนทำแพ็กเกจ “ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม”

6 กรกฎาคม 2564 - นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ได้มีโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ชื่อ “ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” โดยให้งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 15,000 บาท และ 30,000 บาทแก่องค์กรนิติบุคคลหรือสถานที่จัดงาน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ไปยังชุมชนและสังคมที่อยู่ในอุตสาหกรรมการประชุมในพื้นที่นั้น ทางสำนักฯ ภาคเหนือ ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดทำแพ็กเกจกิจกรรมองค์กรต่าง ๆโดยจัดทำเป็นแคมเปญประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” เพื่อเป็นทางเลือกแก่บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ที่มีแผนจะจัดกิจกรรมให้แก่พนักงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่บริษัททัวร์หรือผู้รับจัดกิจกรรมในการนำแพ็กเกจสำเร็จรูปเหล่านี้ไปนำเสนอแก่ลูกค้าเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ โดยกิจกรรมในแพ็กเกจ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” นี้สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าได้ตามเงื่อนไข

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สทท. ชม. กล่าวว่า ทาง สทท. ชม. ได้ทำงานร่วมกับทีเส็บภาคเหนือมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า 120 รายเพื่อเรียนรู้การจัดทำแพ็กเกจประชุมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ  “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม”โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างกิจกรรมไมซ์ในด้านของการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชุมชน ในปีนี้ ทาง สทท. ชม. ได้ร่วมทำงานต่อเนื่องกับทีเส็บภาคเหนือและพัฒนาแพ็กเกจประชุมท่องเที่ยวที่สามารถทำการตลาดได้จริง และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณได้ โดยพัฒนาแพ็กเกจนำร่องในกิจกรรมองค์กร  3 รูปแบบด้วยกัน คือ กิจกรรม CSR, กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และกิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชน 

โดยกิจกรรมทั้งหมดได้มีการสำรวจเรื่องของสถานที่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คนตามเงื่อนไขการสนับสนุน และมีการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายตลอดจนรายได้ในการดำเนินงานตามความเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว จึงกล่าวได้ว่า แพ็กเกจ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” นี้สามารถนำไปทำตลาดและประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าองค์กรที่มีแผนจะจัดกิจกรรมแก่พนักงานได้ทันที โดยเฉพาะในห้วงเวลาที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจยังคงเดินหน้าไปได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง และโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่าของทีเส็บเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์นี้

นางจุฑา กล่าวเสริมว่า แพ็กเกจกิจกรรมองค์กรในโครงการ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” เป็นกิจกรรมนำร่องที่ออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณจากทีเส็บ ซึ่งบริษัททัวร์หรือ DMC เป็นผู้ดำเนินการ โดยในเบื้องต้นแพ็กเกจทั้ง 3 รูปแบบกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นครอบคลุมเส้นทางในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

 ในขณะเดียวกันทีเส็บภาคเหนือยังได้นำแนวทางของโครงการ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” นี้ไปขยายผลแก่เครือข่ายไมซ์ในกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 2 และเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้นำไปปรับใช้ตามรูปแบบกิจกรรมและเส้นทางที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมองค์กรในพื้นที่มากขึ้นและช่วยสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนและสังคม โดยในส่วนของแผนการตลาดนั้น จะร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้ สทท. ชม. ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า และใช้แพ็กเกจ “ขึ้นเหนือที่เดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม” เป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการประชุมเมืองไทยฯ

 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทนำเที่ยวหรือบริษัทรับจัดกิจกรรมในประเทศมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมองเห็นแนวทางการทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีอยู่เดิมเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังมีแผนจะจัดทำ Inspection trip ในเส้นทางที่น่าสนใจเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่านั้น เป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมองค์กร ได้แก่ การประชุม การสัมมนา การอบรม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในชุมชน โดยให้งบประมาณ 15,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 1 วันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงนอกสถานที่ตั้ง และ 30,000 บาทสำหรับการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืนนอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเปิดให้ยื่นขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือติดต่อ Call center หมายเลข 02 793 3456 ในช่วงเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์