Update Newsสังคม

“ธรรมนูญสุขภาพ” หนุนท้องถิ่นจัดการอาหารในโรงเรียน

สช. รุกขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ชู 12 พื้นที่ จ.สุรินทร์ เป็นต้นแบบ พร้อมเสนอแนะให้ใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านเทศบาลตำบลเมืองแกย้ำ ท้องถิ่นต้องปรับวิธีคิด และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้


   

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประเด็น “อาหารโรงเรียนเปลี่ยนชุมชน” ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี “นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ โดยมี “นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา” รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้ข้อมูล สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

ซึ่งกำหนดให้ สช. จัดพื้นที่สาธารณะเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้เป็นฐาน และใช้กระบวนการที่เป็นระบบ อย่างสมานฉันท์ อย่างเรื่อง “ระบบการจัดการอาหารโรงเรียน” ที่เครือข่ายวิชาการด้านอาหาร กรมอนามัย และภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2556 เป็นประเด็นที่ต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน 

โดย สช. ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภาคีให้หารือร่วมกัน กำหนดทิศทางในการทำงานที่อาจมีกระจัดกระจายให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีพลัง ดังเช่นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ทั้งระดับโรงเรียน และ ระดับพื้นที่ใน 12 ตำบล เนื่องจากพื้นที่ จ.สุรินทร์ มีการเชื่อมร้อยทั้งระบบของท้องถิ่นเข้าด้วยกัน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการอาหารให้ลูกหลานกินในโรงเรียน