Update Newsสังคมสังคม/CSR

“นายกฯ ตู่” เป็นประธาน MOU 12 กระทรวงและกทม. ร่วมบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันนี้ (3 มี.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงานถึง การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาน 
นายจุติ กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาสังคมของประเทศไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบ เพิ่มมากขึ้นต่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบางที่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและมีบุคคล ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่น เช่น ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ในปี 2562 มีครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 4.1 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ รัฐบาลจึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง และกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม ทำให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และการส่งเสริมการจัด ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

 

ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง และกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลรายครัวเรือน รวมถึงวางแผนการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ โดยเชื่อมโยงการทำงานระดับพื้นที่ด้วยกลไกสหวิชาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) 1 คน รับผิดชอบ 10 ครอบครัว ติดตามครอบครัวกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)