Update Newsสังคมสังคม/CSRแรงงาน

“บิ๊กอู๋”แถลงจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบการบริหารจัดการแรงงานที่ดี

รมว. แรงงาน แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Labour Management Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นมาตรฐานสากล ดูแลลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและปลอดภัย พร้อมเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 23 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน“Thailand Labour Management Excellence Award 2018” ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากลด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี 
มีสวัสดิการที่เหมาะสม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการแรงงานที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบกิจการอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลดีต่อกิจการ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยจะมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม และสามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ตลอดจนธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานาน รวม 3 รางวัลแบ่งตามขนาดของสถานประกอบกิจการ สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา) ขนาดกลาง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ) และขนาดเล็ก บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง จะเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานในแต่ละด้าน ได้แก่ สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 57 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 234 รางวัล และสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศจำนวน 187 รางวัล รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการผลงานของกระทรวงแรงงาน และนิทรรศการผลงานของสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลอีกด้วย