Update Newsสังคมแรงงาน

“บิ๊กอู๋” ชูนโยบาย Safety Thailand ยกระดับคุณภาพชีิวิตในการทำงาน

รมว.แรงงาน เยี่ยมชมกิจการด้านการรักษาความปลอดภัย เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยลดอัตราการประสบอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการด้านการรักษาความปลอดภัยและสมาคม APSA Thailand Chapter ณ บจก.รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการรักษาความปลอดภัยด้านแรงงาน 

โดยกล่าวว่า งานรักษาความปลอดภัยเป็นกิจการหนึ่งที่มีการจ้างแรงงานจำนวนมาก และยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ซึ่งงานรักษาความปลอดภัย ถือเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบกิจการต่างๆ ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการด้วย


รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้บรรจุวาระ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย หรือ Safety Thailand” ไว้ เป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปแรงงาน เพื่อความสำเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี โดยวาระ Safety Thailand มีจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินการเชิงรุก ด้วยมาตรการสร้างจิตสำนึก (Safety mind) มาตรการความปลอดภัยของชีวิต (Safety of Life) มาตรการการสร้างเครือข่าย (Safety network) เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ “Safe work - Healthy - Safe Life : Safety Thailand” 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง เป็นนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ภายใต้นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีความรับผิดชอบ และลดอัตราการประสบอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม


“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือร่วมแรงกันขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานขึ้นในสังคมไทย เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด