Update Newsสังคมสังคม/CSR

บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ ร่วมกับ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม

บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม โดยมีเป้าหมายเพื่อการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพสารสกัดจากพืชกระท่อม จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดงานการประชุมผ่านทางออนไลน์โดยมีนายโกศล ตาลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามฝ่ายบริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด
นายโกศล ตาลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด
นางสาวปภากร ลีศิริชัยกุล กรรมการอาวุฒิโส บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด
นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
นายวีระพล ใจจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ