Update Newsสังคมสังคม/CSR

ประกันสังคมสุราษฎร์ฯ บุกตลาดศาลเจ้าช่วงตรุษจีน มอบอั่งเปาสิทธิประโยชน์ ม.40

ประกันสังคมจังหวัดจับมือแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี บุกตลาดนัดศาลเจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีน มอบอั่งเปาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 3 ทางเลือก ห่วงใยผู้ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ผู้สนใจสมัครได้ที่ 7- eleven ธกส. สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชม.เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดนัดศาลเจ้า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามนโยบายของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ที่ต้องการให้ดำเนินการในเรื่องนี้โดยใช้เครือข่ายต่างๆ เพื่อมอบความห่วงใยแก่แรงงานอิสระของไทยให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้) โดยมอบอั่งเปาสิทธิประโยชน์ดีๆ จากประกันสังคม มีผู้สมัครรายใหม่จำนวน 60 ราย รับชำระเงินสมทบ 16,000 บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่มีอายุไม่ตำ่กว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นการสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับความคุ้มครอง โดยมีสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือก 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน ,ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) , ค่าทำศพ 20,000 บาท ทางเลือก 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน ได้รับสิทธิ 3 กรณีเหมือนทางเลือก 1 และเพิ่มบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน ทางเลือก 3 ได้รับสิทธิ 3 กรณีเช่นเดียวกับทางเลือก 1 และเพิ่มบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน , เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท,ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือนคราวละไม่เกิน 2 คน

สำหรับช่องทางการสมัคร สามารถสมัครได้ที่ 7- eleven สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย