Update Newsสังคมสังคม/CSR

ผส.จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงาน”วันผู้สูงอายุสากล”

เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักถึงการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านมาว่าท่านทั้งหลายได้เคยสร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างมากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างสิ่งที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ ให้กับสังคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน


นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ จึงได้พิจารณาขับเคลื่อนการจัดงานวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยกับสังคมสูงวัยในอนาคต" ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเวทีและสร้างพื้นที่การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ ความสามารถ และตระหนักในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีแนวทางให้ครอบครัว และคนทุกวัยร่วมกันดูแลสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความอบอุ่นและเข้มแข็งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ 

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการบูรณาการจัดงานดังกล่าวร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายพลังผู้สูงอายุ YOUNG HAPPY (สังคมความสุขของคนวัยเก๋า) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมภายในงานดังกล่าวประกอบด้วยการแสดงโขนสามวัย เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ กับสังคมสูงวัยในอนาคต”และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ บรรยายหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ครอบครัวไทยกับสังคมสูงวัยในอนาคต” การทำกิจกรรมร่วมกันของคนหลายวัย (Young Happy) การแสดงพลังของผู้สูงวัย โดยวงดนตรีเบนเน็ตตี้ (Bennetty) วงร็อครุ่นคุณปู่ ชุดการแสดง Line Dance สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

 โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนบวร ผู้แทนเครือข่ายพลังผู้สูงวัย กล่าวรายงาน ผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานในวันนี้ รวมจำนวนกว่า 200 คน