Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ติดตามพื้นที่ต้นแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอไทรน้อย และพัฒนาการอำเภอไทรน้อย ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ของนายสินชัย ทองมั่ง หมู่ที่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ


ในโอกาสนี้นายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ในการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว โดยขอให้มีการดำเนินกิจกรรมและต่อยอดจากโครงการและพัฒนาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 
รวมทั้งประชาชนผู้สนใจในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดีให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ได้มาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบแห่งนี้ อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการ ให้กับครัวเรือนอื่นๆ และประชาชนในชุมชนได้ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคน และสังคมได้อย่างยั่งยืน. 


จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ได้ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก ให้เป็นแหล่งสำรองและสะสมเมล็ดพันธุ์ผัก สายพันธุ์ดีและมีคุณภาพ เพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์นำไปแจกจ่ายต่อประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง 

สำหรับนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์เพื่อไว้สำหรับบริโภค หากมีเหลือก็แบ่งปัน ตามกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ผ่านโครงการ “คนนนท์ร่วมใจ ปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ”