วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม. จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” 2562 เชิดชูเกียรติต้นแบบแห่งการให้และแบ่งปัน

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กราบทูลรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายจุติ กล่าวว่า “พระประชาบดี” เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และการแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้นำชื่อ “ประชาบดี” มาเป็นชื่อรางวัลแห่งเกียรติยศ อันเป็นที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของต้นแบบความดีในการช่วยเหลือผู้อยู่ใน สภาวะยากลำบาก เพื่อการได้รับการยกย่องและเชิดชูคุณความดีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมา ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปประทานรางวัล “ประชาบดี” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบรางวัลเป็นจำนวนมากถึง 787 รางวัล ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 


 

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2562 นับเป็นปีที่ 13 ของการดำเนินโครงการฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 จำนวน 51 รางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 13 คน 

อาทิ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยการจัดตั้งกองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ และงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 2) ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 8 องค์กร อาทิ มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3) ประเภทสื่อสร้างสรรค์ 10 รายการ อาทิ รายการ เกมส์ต่อชีวิต จากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยนำผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก มาเล่นเกมส์ตอบคำถาม และสนับสนุนช่วยเหลือเงิน และ 4) ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต 20 คน อาทิ นางสาวประนอม มาหล้า เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านตนเองเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดให้ผู้อื่น อีกทั้งเป็นอาชีพเลี้ยงตนเอง


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติกับทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้รับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2562 และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในสังคม ร่วมกันเป็นกลไกสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของกระทรวง พม. ในการพัฒนาสังคม การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป