Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.จัด“กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” หนุนการจ้างงานคนพิการ/ผู้สูงอายุในพื้นที่

วันนี้ (10 พ.ค. 62) เวลา 10.00 น. นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในการส่งเสริม แรงงานไทยทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยได้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคง 

โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 350 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
นายปรเมธี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการของหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการ Universal Design และการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mixed - use ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเป็น “ศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจร” 

โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ มีการกำหนด ให้ส่วนราชการระดับกรมหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 
นายปรเมธี กล่าวต่อว่า สำหรับเดือนพฤษภาคม 2562 กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้แนวคิด “กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เมืองสร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำเร็จในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในการส่งเสริมแรงงานไทยทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยได้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงทั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย 1) เวทีเสวนาหัวข้อ “การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ :โอกาสทางอาชีพ การมีงานทำสู่ความมั่นคงทางรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” 2) การแสดงดนตรีของวงดนตรี “Fight For Dream” โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น และภาษามือประกอบบทเพลง 3) การออกหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี 4) การจัดบูธสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งบูธของภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชมรมองค์กรคนพิการ รวม 27 บูธ และ 5) การอบรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สู่ธุรกิจขนาดย่อม (SME) และ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise - SE) 
“สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ได้มุ่งเน้นการพัฒนา แบบองค์รวมเป็นสำคัญ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. และทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่สามารถสร้างความเจริญและรายได้ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสุขต่อไป” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย