Update Newsสังคม

พม.ประชุมขับเคลื่อนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อดำเนินงานด้านภาคประชาสังคม

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม และนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านภาคประชาสังคม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 

  พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 

และแผนการขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีธรรมาภิบาล ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม โดยการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคน สังคม ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน