Update Newsสังคมสังคม/CSR

พม.มอบประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี 2562 เนื่องในงานวันปกรณ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 2563 โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีแก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนายสุทธิ กล่าวว่า การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2523 โดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ 4 แห่ง ประกอบด้วย กรมประชาสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันยกย่องเชิดชูบุคคลที่ได้สร้างผลงานดีเด่นในวงการสังคมสงเคราะห์ที่ปรากฏแก่สาธารณชน ซึ่งมีศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นคนแรก 

และในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดงานวันปกรณ์ 2563 และพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่มีความทุ่มเทในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูผู้ที่ได้สร้างผลงานดีเด่นในวงการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 39 มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณรวมในปีนี้ 13 ราย รวมทั้งสิ้น 298 ราย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า งานวันปกรณ์ในปีนี้ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ สังคมดิจิทัล (Digital Social) “เปิดมิติการคุ้มครองทางสังคมในยุคสังคมดิจิทัลสู่การลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคมไทย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในมิติการคุ้มครองทางสังคม และการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานของรัฐ ในยุคสังคมดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำ ให้มีความทั่วถึง เสมอภาค รวมทั้งนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหารูปแบบ (Model) การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น พร้อมประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562

 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ คุณสมบัติเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ราย ได้แก่ ได้แก่ ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ นางสาวกฤษณา จุลสงค์ นางสาวพรรณิกา ปัญญานาค และ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ คุณสมบัติ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานประจำ ด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาววรรณวนัช กันพรม และประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร คุณสมบัติเป็นอาสาสมัครที่ช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ในองค์การสวัสดิการสังคม ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่มีค่าตอบแทน มีเทคนิคและกลยุทธ์ในการดำเนินงานเฉพาะตน จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์ นายพรหมมา กิที นางยุพา ล่ำซำ นายฉายวิชญ์ สุจริตกุล นางเรวดี กล่ำศิริ นางประนอม เกตุวรภัทรา และนายศักดา สัจจะมิตร

ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคม สู่การพัฒนางานในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นายสุทธิ กล่าวในตอนท้าย