Update Newsสังคมสังคม/CSR

“พม. ยื่นมือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก”

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรณีครูโรงเรียนทำร้ายเด็กนักเรียนจังหวัดนนทบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว และประสานหน่วยงานในกระทรวง พม. (ทีม ONE HOME) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี , สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ และทีมจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินการประเมินสภาพจิต ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตของเด็กและผู้ปกครอง รวมถึงหาแนวทางช่วยเหลือในเบื้องต้น 

โดยแบ่งเป็น กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรง กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน กลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในสายชั้นเดียวกัน และกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นอื่น ๆ ซึ่งหลังจากประเมินสภาพจิตแล้วจะมีการทำแผนกลุ่มบำบัด และวางแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะยาวต่อไป

นางสุภัชชา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายเด็กขึ้นอีก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เพิ่มเติมช่องทางการแจ้งเหตุ ทาง Email : childprotectiondcy@gmail.com หรือ โทร 081-847-6791 นอกจากนี้ จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านเด็ก ร่วมกันหารือการวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทุกหน่วยงานที่มีเด็กอยู่ในความดูแล ต้องมี “นโยบายการคุ้มครองเด็ก” เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

“การปกป้องคุ้มครองเด็ก เป็นหน้าที่ของทุกคน” โรงเรียน คุณครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัย หากผู้ใดพบเห็นเด็กถูกกระทำความรุนแรง หรือสงสัยว่าเด็กจะไม่ได้รับความปลอดภัย สามารถแจ้งมาที่ Email : childprotectiondcy@gmail.com หรือ โทร 081-847-6791 หรือบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด และสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 1300 นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย